Privacy Policy

Privacy Policy

Artikel 1. PRIVACY BIJ BOEKING
Artikel 2. PRIVACY BIJ BEMIDDELING VERZEKERINGSAANVRAAG
Artikel 3. PRIVACY BIJ REISEVALUATIE
Artikel 4. PRIVACY BIJ KLACHTEN OVER DE REIS
Artikel 5. PRIVACY BIJ COOKIES & PROFILERING
Artikel 6. BEVEILIGING
Artikel 7. JOUW RECHTEN
Artikel 8. WIJZIGINGEN
Artikel 9. VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN
Artikel 10. VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING

Disclaimer

Artikel 1. INFORMATIE
Artikel 2. VERWIJZINGEN
Artikel 3. AUTEURSRECHT

Privacy Policy

Met deze privacyverklaring informeren wij je onder meer over welk soort persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor de gegevens worden gebruikt en welke rechten je hebt.

Artikel 1. PRIVACY BIJ BOEKING

Indien je voor andere personen wenst te boeken. Dan dien je door die persoon gemachtigd te worden.

Welke gegevens verzamelen wij van jou?
Wanneer je een reis boekt, worden de gegevens die je verstrekt door ons opgeslagen. Wij verzamelen gegevens waaronder:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail
 • Geboortedatum
 • Betalingsgegevens
 • Paspoortnummer en vervaldatum
 • Noodzakelijke medische gegevens (indien je deze wilt opgeven)
 • Gegevens over je geboekte reis
 • Bedrijfsnaam en polisnummer van je reisverzekering
 • Gegevens thuisblijver

Waar gebruiken wij jouw gegevens voor?

 • Je gegevens zijn nodig om aanvragen te doen, om je informatie te verschaffen over je reis, voor relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoer van de reis en om de boeking en betaling af te handelen.
 • Je dieetgegevens worden gedeeld met het hotel of andere dienstverleners die bijvoorbeeld de maaltijden verzorgen. Dit kan van medische of religieuze aard zijn en worden alleen doorgegeven wanneer je hier toestemming voor geeft.
 • Voor zover je hier toestemming voor geeft worden je medische gegevens en voorkeuren gedeeld met de dienstverlener die hiervan op de hoogte dient te zijn. Waarvan verstrekking noodzakelijk is voor door jouw aangegeven behoeften, je veiligheid of de veiligheid van anderen.
 • NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en eventuele incassohandelingen.
 • Je gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover je belang niet dient te prevaleren.
 • Wij verwerken de bedrijfsnaam van je reisverzekeraar en je polisnummer ter controle of je beschikt over een reisverzekering, omdat deze verplicht is.

Grondslag
Wij verzamelen je gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je aangaan. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover je belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten, waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding. Voor de verwerking van je dieetgegevens/medische gegevens dien je uitdrukkelijk toestemming te verlenen.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

 • Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk 2 jaar na de reis bewaard worden.
 • Medische gegevens zullen uiterlijk 2 jaar na de reis worden verwijderd.
 • Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.
 • Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover je belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

Met wie delen wij jouw gegevens?

 • Wij stellen je gegevens ter beschikking aan dienstverleners indien dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis. En voor het behartigen van de door jouw aangegeven behoeften, voor je veiligheid of de veiligheid van anderen.
 • Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het e-mailsysteem en het boekhoudsysteem voor de betaling en incasso.
 • Je reis vindt plaats buiten de EU. Hierdoor worden de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan lokale dienstverleners buiten de EU op grond van de uitvoering van de (reis)overeenkomst die wij met je aan zijn gegaan. De dienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van je persoonsgegevens en zijn gebonden aan regels omtrent privacy die gelden in dat land.

Artikel 2. PRIVACY BIJ BEMIDDELING VERZEKERINGSAANVRAAG

Welke gegevens verzamelen wij van jou?
Wij verzamelen gegevens waaronder je NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum, reisperiode, gewenste dekkingsomvang, verzekeringsopties.

Waar gebruiken wij jouw gegevens voor?
De gegevens worden gebruikt om de verzekeringsaanvraag in te dienen bij de verzekeraar.

Grondslag
Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?
Je gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat de verzekeringsaanvraag is afgerond.

Met wie delen wij jouw gegevens?
Je gegevens geven wij door aan de verzekeraar.

Artikel 3. PRIVACY BIJ REISEVALUATIE

Welke gegevens verzamelen wij van jou?
Wij verzamelen gegevens waaronder je naam, de afgenomen reis, je beoordeling van de reis, je feedback of andere informatie die je vermeldt in de reisevaluatie.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

 • Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie.
 • Wij gebruiken de gegevens voor evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken dienstverlener(s).

Grondslag
Wij verzamelen je gegevens op grond van de uitvoering van de reisovereenkomst die wij met je hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en dienstverleners bij gedegen evaluatie van haar producten of diensten voor zover de belangen niet dienen te prevaleren.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?
Gegevens in de evaluatie worden tot 2 jaar na de reis bewaard.

Met wie delen wij jouw gegevens?
Voor de uitvoering van de evaluatie wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals een surveybedrijf. De gegevens worden doorgegeven aan de dienstverlener. Afhankelijk van de situatie geschiedt dit geanonimiseerd.

Artikel 4. PRIVACY BIJ KLACHTEN OVER DE REIS

Welke gegevens verzamelen wij van jou?
Wij verzamelen gegevens waaronder je naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informatie die je vermeldt in de klacht.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens? 
Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie. Indien de klacht gaat over de uitvoering van de reis gebruiken wij de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken dienstverlener met het verzoek om een reactie op de klacht. Je gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover je belang niet dient te prevaleren.

Grondslag
Wij verzamelen je gegevens op grond van de uitvoering van de reisovereenkomst die wij met je hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en dienstverlener(s) bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover je belang niet dient te prevaleren.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens? 
Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Met wie delen wij jouw gegevens?
Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over je klacht doorgegeven aan en besproken met de dienstverlener(s), geschillenbeslechter en onze jurist en/of verzekeraar.

Artikel 5. PRIVACY BIJ COOKIES & PROFILERING

Welke gegevens verzamelen wij van jou?
Met jouw toestemming verzamelen wij gegevens over je surfgedrag en je voorkeuren. Hiervoor worden tracking cookies en scripts gebruikt. Wij verzamelen hierbij alleen je IP-adres.

Grondslag
De gegevens worden enkel verwerkt op grond van jouw toestemming middels een bericht bij het eerste bezoek aan de website.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?
Je profiel wordt uiterlijk 6 maanden na het laatste websitebezoek bewaard.

Met wie delen wij jouw gegevens?
Je profiel staat opgeslagen in onze CRM-software en bij een externe analytics dienst.

Artikel 6. BEVEILIGING

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?
Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen. Wij eisen van derden die je persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:

 • toegang tot je persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
 • ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is versleuteld- volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
 • inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
 • het privacy beleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.

Artikel 7. JOUW RECHTEN

Jouw rechten:

 • Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien en het recht je persoonsgegevens te corrigeren.
 • Je hebt het recht dat wij je persoonsgegevens wissen voor zover;
 1. deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;
 2. de verwerking gebaseerd is op je toestemming en je deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
 3. de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden. Je bezwaar maakt tegen de verwerking en je belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
 • Je hebt het recht op beperking van de verwerking.
 • Je hebt het recht op een digitale kopie van de door je aan ons verstrekte persoonsgegevens.
 • Je hebt het recht gegeven toestemming in te trekken.
 • Je hebt het recht om vanwege je specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van je persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering.
 • Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 8. WIJZIGINGEN

Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen. Onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkingsdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.

Artikel 9. VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van je via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

Artikel 10. VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING

Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

BEDRIJFSNAAM: Best Of Asia
ADRES: Tuindersweg 32, 2991 LR, Barendrecht
E-MAIL: info@bestofasia.nl

Disclaimer

Artikel 1. INFORMATIE

Best Of Asia besteedt uiterste zorg en aandacht aan het samenstellen en onderhouden van deze website en tracht informatie zo volledig mogelijk, betrouwbaar en juist weer te geven. Desondanks kan het voorkomen dat de aangeboden informatie onjuistheden en onvolkomenheden bevat. Best Of Asia aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. We behouden ons het recht de gegevens op deze website te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, en bieden geen garantie dat de website ononderbroken functioneert.

Best Of Asia sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe en/of indirecte schade, die het gevolg is en/of verband houdt met het gebruik van deze website. Tevens is Best Of Asia in geen geval aansprakelijk voor schade die gelegen wordt als gevolg van het gebruik en verspreiden van informatie verstrekt via deze website.

Artikel 2. VERWIJZINGEN

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites die niet eigendom zijn van Best Of Asia dienen enkel ter informatie voor de gebruiker van deze website. We geven geen garantie voor het functioneren, de toegankelijkheid en volledigheid van de desbetreffende websites. Best Of Asia aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud aangeboden op dergelijke websites.

 

Artikel 3. AUTEURSRECHT

Alle rechten berusten bij Best Of Asia, tenzij anders aangegeven. Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Best Of Asia, in enige vorm of enige wijze, worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Best Of Asia heeft en behoudt het copyright op alle teksten, foto’s en merken op deze website. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Best Of Asia, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.